Uşak Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri

Misyon

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünün temel misyonu bilimsel donanım ve anlayışa sahip, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, yeniliklere açık, değişen koşullara uyum gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, grup içinde çalışmayı bilen, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, modern eğitim-öğretim ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanabilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen/yansıtabilen, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, teori ile uygulamayı birleştirebilen, özgüveni ve hoşgörüsü olan, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, profesyonel ve mesleğine adanmış, eleştirel, yansıtıcı ve yaratıcı düşünme ile karar verme ve problem çözme becerilerine sahip, düşüncelerini özgürce ifade edebilen öğretmenler yetiştirmektir. Ayrıca eğitim ve öğretimle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırma ve projelerin yanı sıra kongre, seminer, sempozyum, panel ve çalıştaylar düzenleyerek sonuçlarının geniş kitlelere ulaşmasını ve uygulamalar üzerinde etkili olmasını sağlamak; eğitim ve öğretimle ilgili faaliyette bulunan resmi ve özel, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak hem onların imkan ve tecrübelerinden yararlanmak hem de söz konusu kurumların gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Fakültenin misyonu incelendiğinde ilköğretim matematik öğretmenliği programının öğrenme çıktıları ile uyum içerisinde olduğu söylenebilir. 

 

Vizyon

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünün temel vizyonu ise çağdaş bir eğitim ve araştırma kültürü çerçevesinde, evrensel nitelik ve standartlarda bilgi, fikir ve teknoloji üreten bir eğitim kurumu olarak araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, değişime ve yeniliklere açık, estetik ve özgün değerler ile mesleki yeterliliklere sahip, problem çözebilen, toplumsal ve evrensel değerlere saygılı entelektüel bireyler, öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirilmesine öncülük etmektir. Ayrıca, yalnızca bugünün değil, yarının ve daha sonrasının da ihtiyaç ve şartlarını hesaba katan, eğitim bilimleri alanında bilinen kuram ve yöntemleri kavrayarak uygulayabilen ve bunun yanı sıra yeni kuram ve yöntemlerin geliştirilmesine öncülük edebilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, kültüre ve sanata duyarlı, ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sorunlarının teşhis ve çözümü amacıyla öğrenme-öğretme düzeylerinin nitelik ve nicelik açısından yükseltilmesine katkıda bulunmayı hedef edinmiş ve Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş, uzak görüşlü, sosyal barışa katkı sağlayan akademisyenler istihdam etmek ve yetiştirmek üzere gerekli nesnel ölçütler ile altyapı imkânlarını hazırlamak ve uygulamaktır.