Uşak Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri

Bölümümüze bağlı aktif durumda iki anabilim dalı bulunmaktadır

Bunlar Fen Bilgisi  Eğitimi ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalıdır

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Kuruluş

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 18- (2837/23) Ek Maddesi uyarınca Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Fakültemiz eğitim-öğretime 1993-1994 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Fakültemiz 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulan Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür.

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalının amacı, ülkemizin eğitim müfredatlarında belirlenmiş hedefler doğrultusunda eğitim-öğretim alanında ihtiyaç duyulan Fen Bilgisi öğretmenlerini yetiştirmektir. Bu amaçla ana bilim dalında fizik, kimya, biyoloji, çevre bilimi, yer bilimi, astronomi derslerinin yanı sıra fen bilgisi eğitiminin daha etkili ve verimli yürütülebilmesi için gerekli olan eğitsel yöntem ve tekniklerin yer aldığı pedagoji ve alan eğitimi bilgisine yönelik dersler de okutulmaktadır.

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalımızda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programlar mevcuttur.

Akademik Yapılanma

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalımızda 2 Profesör, 3 Doçent, 4 Dr. Öğrt. Üyesi ve 2 Arş. Gör. olmak üzere toplam 11 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans derecesi

Çalışma Şekli: Tam Zamanlı

Kabul ve Kayıt Şartları 

1.     Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,

2.     Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı 'nda yeterli puanı almak

Öğrenci Kontenjanı: 20

Dereceye Yönelik Kurallar 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Program Profili 

Fen Bilimleri Öğretmenliği Anabilim dalının öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir model sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğretmen adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % lik olarak öğretim elemanı tarafından belirlenir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Şartları 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Mezunların İstihdam Profilleri 

Fen Bilimleri Öğretmenleri eğitim sistemimizin temelini oluşturan ortaokullarda görev ve sorumluluk üstlenerek gelecek nesillerin yetiştirilmesinde önemli rol ve sorumluluk üstlenmektedir. Mezunlar, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumları bünyesindeki ortaokulların 5-8. sınıflarında Fen Bilimleri Öğretmeni olarak çalışabilirler. Çalışma hayatına başladıktan sonra gerekli koşulları sağladıkları takdirde “uzman öğretmen”, “başöğretmen” gibi unvanları alarak öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş 

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve başvurdukları programların koşullarını sağladıkları takdirde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Program Başlıkları

Başarı notuna, ara sınavın katkısı ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % lik olarak öğretim elemanı tarafından belirlenir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere MATEMATİK EĞİTİMİ alanında lisans diploması verilir. 

 

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 

Programın Türü

Program normal öğretimdir.

Programdaki Eğitim Dili

Programı yürütürken kullanılan eğitim dili Türkçedir.

Programın Kısa Tarihçesi ve Değişiklikler

Kuruluş Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 18- (2837/23) Ek Maddesi uyarınca Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Fakültemiz eğitim-öğretime 1993-1994 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Fakültemiz 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür. Matematik Eğitimi Bölümü 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılı normal öğretim, 1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılı ise ikinci öğretim programlarıyla eğitim-öğretime başlamıştır. Ülkemizin eğitim müfredatlarında belirlenmiş hedefler doğrultusunda eğitim-öğretim alanında ihtiyaç duyulan ve gelişen bilgi toplumunun özelliklerini taşıyan nitelikli İlköğretim Matematik dersi öğretmenlerini yetiştirmek ana amacımızdır. Bu amaçla ana bilim dalında alan derslerinin yanı sıra matematik eğitiminin daha etkili ve verimli yürütülebilmesi için gerekli olan eğitsel yöntem ve tekniklerin yer aldığı pedagoji bilgisine yönelik dersler de okutulmaktadır.

Bölümümüz bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren; eğitim, öğretime ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren program olmayı temel görevlerinden biri saymaktadır. Bölümümüzde Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programlar mevcuttur.

Programda 2 adet profesör, 2 adet doçent, 2 adet doktor öğretim üyesi olmak üzere 6 öğretim elemanı görev yapmaktadır. 

İletişim Bilgileri

Adresi: Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ankara-İzmir Yolu 8. Km Bir Eylül Kampüsü pk:64200 Merkez/UŞAK

Telefonu: 0.276.221 2130

Fax: 0.276.221 2131

e-posta: eğitim@usak.edu.tr